วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

บุคลากรห้องสมุด

หอสมุดมาลามาศ (Malamas Library)

อ. สุรภี แสงสุวรรณ์
หัวหน้าห้องสมุด

ห้องสมุด Powers Hall

อ. อำพันธ์ พัฒนจันทร์
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นางสาวศมน กลิ่นสุคนธ์  
บรรณารักษ

อ. สุภภัค กันหาประกอบ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ห้องสมุดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย


อ. วิมลสรรค์ พันธุ์เทพ 
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

อ. วชิรา พิริยะพันธ์
บรรณารักษ์
นางสาวกาญจนา นันติ
บรรณารักษ์