วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเริ่มมีตั้งแต่สมัยพ่อครู ดร.วิลเลียม

แฮรีส และได้ถูกย้ายสถานที่  ทำให้เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สูญหายไป      จวบจนมาถึงสมัยของท่านอาจารย์หมวก    ไชยลังการณ์     ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และ ผู้จัดการ ท่านได้เล็งเห็น   ความสำคัญของห้องสมุด       ซึ่งควรเป็นศูนย์รวมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้กว้างไกล รักการอ่าน รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จึงได้ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยตลอดมา

ในสมัย ดร.จำรูญ  ไชยลังการณ์      ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ทาง สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หรือ ส.น.ป. ได้จัดงานครบรอบวันเกิด 72 ปี ให้แก่ท่านอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ นักเรียนเก่าที่มาร่วมงานต่างมีความคิดเดียวกันว่า ควรจะสร้างห้องสมุดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตต่อท่าน   จึงได้ทำห้องสมุดขึ้น    ณ  ชั้น 2 ของอาคารร่มเกล้า  มีบรรณารักษ์ดำเนินการห้องสมุด  ขณะที่ ตึกสีเทา มี ห้องสมุดป่าน ( นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง) ไว้บริการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 
          ใน พ.ศ. 2531  ทาง ส.น.ป. ได้มีโอกาสจัดงานครบรอบวันเกิด 84 ปี ของท่านอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์  อีกครั้งหนึ่ง  นักเรียนเก่าที่มาร่วมงานเห็นว่าห้องสมุดโรงเรียนเล็กเกินไปสำหรับจำนวนของนักเรียนและคณะครู ดังนั้น จึงมีการรณรงค์แจ้งข่าวสารไปยังนักเรียนเก่า  คณะครู -อาจารย์  บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองของโรงเรียน       เพื่อหาทุนร่วมสร้างหอสมุดเป็นอนุสรณ์แด่ท่านบรมครูอาจารย์หมวก  ไชยลังการณ์ มีชื่อว่า “หอสมุดมาลามาศ (Malamas Library)” ตามนามปากกาของท่าน

การให้บริการห้องสมุด ณ อาคารร่มเกล้าหยุดชะงักไป 1 ปี เมื่อ พ.ศ. 2532   

พ.ศ. 2533-2535   นางสาววชิรา  พิริยะพันธ์   ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ย้ายขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้            พร้อมกับจัดทำเอกสารหลักฐานห้องสมุดและมีบรรณารักษ์เป็นผู้ช่วยงานห้องสมุดอีก 1 คน ในขณะที่หอสมุดมาลามาศได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 และแล้วเสร็จในเวลา 9 เดือน  จากนั้นหนังสือจากห้องสมุดทั้งสองแห่ง พร้อมทั้งวัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องสมุดบางส่วนที่จำเป็น จึงถูกย้ายมายังหอสมุดมาลามาศในปี พ.ศ. 2536  มีการรับบรรณารักษ์เพิ่มอีก 1 คน พร้อมกับสั่งซื้อหนังสือใหม่เป็นจำนวนมาก   

หอสมุดมาลามาศ (Malamas Library)

หอสมุดมาลามาศ ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2536 โดยท่านอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์  เป็นประธานในพิธี   ลักษณะเป็นอาคารเอกเทศ 3 ชั้น ขนาดภายในกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร รวมค่าก่อสร้างและตกแต่งภายใน ประมาณ 8 ล้านบาท     บุคลากรที่เป็นบรรณารักษ์ทั้ง 3 คน   มีการปรับเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้างานห้องสมุด 

ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 หอสมุดมาลามาศมีนางสุรภี  แสงสุวรรณ์ เป็นบรรณารักษ์ บุคลากรห้องสมุดจึงมีทั้งหมดดังนี้ คือ บรรณารักษ์, ผู้ช่วยบรรณารักษ์และนักการห้องสมุด

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จึงมีหอสมุดมาลามาศเป็นศูนย์กลาง ที่สง่างาม สมดังเจตนารมณ์ของ ท่านอาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ ที่ต้องการให้ “หอสมุดมาลามาศ”  เป็นแหล่งบริการการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แก่ คณะครู-บุคลากร นักเรียน P.R.C.  ตลอดจนถึงปัจจุบันได้มีการประสานงานระหว่างห้องสมุดช่วงชั้นที่ 4 และห้องสมุดช่วงชั้นที่ 1-2  ในการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีความร่วมมือกันระหว่างห้องสมุด เสมือนหนึ่ง มินิ-มหาวิทยาลัย อย่างที่ท่านอาจารย์หมวก  ไชยลังการณ์เคยกล่าวไว้ 

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนๆ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงหอสมุดมาลามาศ ปรับเปลี่ยนบรรยากาศที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เลือกทำกิจกรรมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

การให้บริการ

ชั้นที่ 1
. บริการวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์
ㆍ บริการหนังสือสารานุกรม
ㆍ บริการจุด Wif internet
ㆍ เพิ่มบริเวณที่นั่งคันคว้ากลุ่มย่อย
ㆍห้องค้นคว้าสำหรับครูและบุคลากร
. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้นที่ 2
ㆍ บริการหนังสือทั่วไปหมวด 000-900 และคู่มือเตรียมสอบ
ㆍ บริเวณนั่งอ่านแบบเล่นระดับ
. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ㆍ บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า
ㆍ บริการจุด Wif internet

ชั้นที่ 3
ㆍ บริการหนังสืออ้างอิง
ㆍห้องประชุมสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร
ㆍบริการจุด Wif internet

ห้องสมุด Powers Hall

      ห้องสมุดระดับประถมศึกษาเริ่มขึ้นเมื่ออาคารเพชรรัตน-สุวัทนาสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอน ปี 2530

ในปี พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนให้อยู่ห้องสุดท้ายที่ชั้น 3 ของอาคาร มีขนาด 1 ห้องเรียน และได้ขยายเพิ่มเป็น 2 ห้องเรียนได้ แต่เดิมเรียกว่า ห้องอ่าน โดยเริ่มจากกล่องหนังสือการ์ตูนที่มอบติดผนังซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้า-ออก ที่นักเรียนสามารถมองเห็นและเข้ามาใช้บริการได้ เริ่มเปิดบริการ ยืม-คืน หนังสือ ชั้นวางหนังสือ ตลอดจนวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ และงดการอ่านหนังสือการ์ตูน

  • เนื่องจากสภาพชำรุดและมีสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมสามารถให้บริการได้ ห้องอ่าน

จึงถูกย้ายลงมาอยู่ชั้น 2 ปัจจุบันเป็นที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ฝนตกในช่วงวันหยุดปรากฏว่ามีน้ำซึมลงมาทำให้หนังสือเสียหายไปกับน้ำฝนหลังผึ่งแดดแล้วพบว่าหนังสือบวมเป็นเชื้อรา จึงย้ายห้องอ่านมาอยู่ชั้น 1 ร่วมกับห้องพักครู

 ปี 2538        การให้บริการหยุดชะงักไป 1 ปี

 ปี 2540        เริ่มให้บริการโดยให้บริการเฉพาะการอ่านเพียงอย่างเดียว

 ปี 2541 – ปัจจุบัน    ย้ายห้องอ่านมาที่อาคารพาวเวอร์สฮอลล์ เริ่มให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ อีกครั้ง และปรับเปลี่ยนชื่อจากห้องอ่านเป็นห้องสมุดระดับประถมศึกษา (Powers Hall) มีบุคลากรดำเนินงาน 3 คน คือ บรรณารักษ์ และผู้ช่วยบรรณารักษ์ ขนาดห้องสมุด 4 ห้องเรียน ลักษณะที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ ขนาด 600 ตารางเมตร

ห้องสมุดแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2539-2540

            เมื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6  ได้ย้ายอาคารเรียนมาเรียนที่อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา  การใช้บริการจากหอสมุดมาลามาศจึงไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากระยะทางไกล ประกอบกับมีเวลาน้อย ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดห้องอ่านเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสำหรับนักเรียน  โดยได้รับหนังสือบริจาค หนังสือคู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด จากหมวดวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และหมวดวิชาอื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าให้การสนับสนุน  นอกจาการบริการการอ่านแล้วยังมีบริการยืม-คืนหนังสือ ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา  ห้องอ่านมีขนาด 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2541-2542

            ต่อมาทางโรงเรียนได้ดำเนินการขยายห้องเรียน ดังนั้น จึงได้มีการย้ายสถานที่ห้องอ่านจากอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา โดยจัดสร้างห้องอ่านใหม่เป็นเอกเทศ  ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว ณ บริเวณด้านหลังโรงยิมเนเซียมของโรงเรียน โดยมีขนาด 3 ห้องเรียน  ลักษณะการดำเนินงาน ทางโรงเรียนได้มอบให้ทางบรรณารักษ์หอสมุดมาลามาศ  ดำเนินการจัดซื้อจัดหาหนังสือ-วารสารเข้าห้องอ่านแผนกมัธยมและให้เลขทะเบียนหนังสือก่อนส่งเข้าห้องอ่านแผนกมัธยมศึกษา

พ.ศ.2543

            เนื่องจากแหล่งค้นคว้าข้อมูลนอกจากเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว การให้บริการทาง Internet สำหรับครูและนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้มีการปรับห้องอ่านเพื่อเป็นห้องสมุดและแยกการดำเนินงานเป็นเอกเทศจากการดำเนินงานแต่เดิม มีบรรณารักษ์ห้องสมุด  นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันระหว่างหอสมุดมาลามาศกับห้องสมุดแผนกมัธยม ในการบริการยืม-คืนเอกสารสิ่งพิมพ์เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สามารถใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนได้ทั้งสองแห่ง

พ.ศ. 2544-2545

            ทางโรงเรียนได้เพิ่มบุคลากรสำหรับทำหน้าที่ช่วยงานบรรณารักษ์เพิ่มอีก 1 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

พ.ศ. 2546

            ห้องสมุดได้ย้ายเข้าไปอยู่ในโรงยิมเนเซียมชั่วคราว เนื่องจากได้รื้ออาคารเดิมเพื่อสร้างอาคารใหม่

พ.ศ. 2547 – 2552

            ห้องสมุดได้ย้ายมายังตึก ดี. จี. คอลลินส์ ชั้น 1 ของอาคาร  มี ห้อง E-classroom ให้บริการเพื่อการเรียนการสอน และบริการ Internet  มีครูฝ่ายโสตฯคอยให้บริการ  ส่วนห้องสมุดมีขนาด 3 ห้องเรียน  พ.ศ.2551 เจ้าหน้าที่ช่วยงานห้องสมุดได้ย้ายออกไป บุคลากรของห้องสมุดจึงมีบรรณารักษ์ 1 คน และครูฝ่ายโสตฯ 1 คน  และได้ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมห้องสมุดไว้บริการในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

          ห้องสมุด ม.ปลาย ณ ตึก ดี. จี. คอลลินส์ ชั้น 1  ปี พ.ศ.2553 ได้ขยายขนาดห้องสมุดเป็น 4 ห้องเรียน โดยห้อง E-classroom ได้ย้ายออกไป และ พ.ศ. 2554 มีบุคลากรเป็นบรรณารักษ์จำนวน  2 คน